Rechts-, steuer- und buchhaltungsdienstleistungen aus einer hand

Átmenetileg módosuló munkajogi szabályok

Átmenetileg módosuló munkajogi szabályok

A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatban a Kormány számos rendkívüli intézkedést vezetett és vezet be kormányrendeletek útján.
A munkajogi szabályokat érintően a 47/2020 (III.18.) sz. Korm. rendelet alapján 2020. március 19. napjától kezdődően a következő eltérésekkel kell a Munka Törvénykönyvét alkalmazni.
 
I. Eltérés lehetősége a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével
 
A legjelentősebb átmeneti rendelkezés az, hogy a koronavírus kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a munkavállaló és a munkáltató a Munka Törvénykönyve rendelkezéseitől külön megállapodás útján eltérhetnek.
 
A fenti rendelkezés álláspontunk szerint szinte teljes szabadságot ad a feleknek, azaz akár a munkavállaló hátrányára is el lehet térni, illetve olyan rendelkezésektől is el lehet térni, amelyektől való eltérés mindeddig semmis volt.
 
A rendelkezés célja, hogy a munkáltató és a munkavállaló egyező akarattal rugalmasan megtalálhassák a veszélyhelyzet fennállása során azokat a megoldásokat, amelyek mindkét fél érdekét a leginkább szolgálják. Meglátásunk szerint azonban ez a lehetőség nem ad parttalan lehetőséget a feleknek, hiszen a munkajogi alapelveket (pl. egyenlő bánásmód, rendeltetésszerű joggyakorlás), illetve a jóhiszemű és tisztességes eljárás követelményét továbbra is be kell tartani.
 
A megállapodások megkötése során pedig érdemes már annak szövegezésében is kitérni arra, hogy a megállapodás a veszélyhelyzet megszűnésével a hatályát veszti. Ellenkező esetben, ha a felek a veszélyhelyzet megszűnését követően a megállapodást nem szüntetik meg és továbbra is a szerint járnak el, a megállapodás tárgyától függően jogsértést követhetnek el.
 
II. Eltérés a munkáltató egyoldalú intézkedésével
 
A kormányrendelet ezen kívül kifejezetten megemlít három, a Munka Törvénykönyvének általános szabályaitól való eltérési lehetőséget:
 
1. A munkáltató a munkaidőbeosztást jogosult a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőző 96 órán belül is módosítani anélkül, hogy az állásidő vagy épp túlóra fizetési kötelezettséget eredményezne;
2. A munkáltató akár egyoldalú intézkedéssel is jogosult otthoni munkavégzést, illetve távmunkát elrendelni;
3. A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.
 
Az egészségi állapot ellenőrzése kapcsán kiemeljük, hogy a munkáltatók nem mentesülnek az adatkezeléssel összefüggő követelmények betartása alól. Intézkedésük teljeskörű jogszerűségéhez tehát elengedhetetlen, hogy annak az adatkezelési feltételeit is megteremtsék.
 
A fenti 3 lehetőség alkalmazására a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig van lehetőség.
 
III.  Munkavégzés a kijárási korlátozás alatt, a munkavégzés igazolása
 
A 71/2020 (III. 27.) sz. Korm. rendelet március 28-április 11-ig terjedő időtartamra kijárási korlátozást vezetett be és a lakóhely, tartózkodási hely elhagyását csak alapos indokkal teszi lehetővé. A Korm. rendelet szerint a munkavégzés ilyen alapos indoknak minősül. A Korm. rendelet ugyan nem írja elő, de célszerűnek tartjuk a munkavégzés igazolására munkáltatói igazolások kiállítását különösen az olyan munkakörök esetében, amelyek utazással, vagy a normál munkaidőn kívüli, így éjszakai vagy hétvégi munkavégzési kötelezettséggel járnak. Az igazolásokat a veszélyhelyzetben esetlegesen várható további korlátozásokra is figyelemmel célszerű kiállítani. Az igazolások tartama kapcsán a Fehér Legal & Tax munkajogi csoportja készséggel áll szíves rendelkezésükre.
 
További részletszabályok megjelenése a jövőben várható.
 
A fenti összefoglaló általános tájékoztatás, nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsadásnak.